เงื่อนไขการใช้บริการและสมัครสมาชิกกับทาง KERRY CARGO

โปรดอ่านเงื่อนไขการให้บริการต่อไปนี้อย่างละเอียด ก่อนการใช้งาน หรือสมัครสมาชิก เพื่อสิทธิประโยชน์และข้อผูกพันตามกฎหมาย ของคุณอันเกี่ยวเนื่องกับ KERRY CARGO  เมื่อท่านได้ตัดสินใจสมัครสมาชิกใช้บริการขนส่งสินค้าจีนมาไทยของ KERRY CARGO นั่นหมายถึงท่านได้ตกลงและทำความเข้าใจเงื่อนไขการขนส่งและการรับประกันของ KERRY CARGO ด้วยดีแล้ว และต่อไปนี้ขอเรียกแทน KERRY CARGO ว่า “”ผู้ให้บริการ” และแทนลูกค้าว่า “ลูกค้า”

การสั่งซื้อ

1. ผู้ให้บริการเป็นเพียงคนกลางในการประสานงานและผู้ช่วยในการสั่งซื้อสินค้าให้กับลูกค้า ระหว่างลูกค้ากับร้านค้า/โรงงาน และขนส่งนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนเท่านั้น ผู้ให้บริการไม่ได้เป็นผู้ขายสินค้า ดังนั้น ผู้ให้บริการจึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากร้านค้า/โรงงานประเทศจีนได้ และไม่สามารถรับเปลี่ยน ชดใช้ หรือซื้อคืนสินค้าในกรณีทีร้านค้าจีนส่งมาผิดแบบ ผิดสี ผิดไซส์ ผิดจำนวน หรือมีตำหนิ แต่ผู้ให้บริการยินดีช่วยประสานกับร้านค้า/โรงงาน เพื่อทวงสิทธิ์และผลประโยชน์ของลูกค้าให้อย่างเต็มที่และสุดความสามารถ ทั้งนี้

2. ผู้ให้บริการไม่มีนโยบายสนับสนุนนำเข้าสินค้าการละเมิดลิขสิทธิ์ สินค้าต้องห้าม สิ่งมีชีวิต และสินค้าผิดกฎหมาย ทุกชนิด หากเกิดปัญหากับสินค้าดังกล่าวข้างต้น ทางผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ทุกกรณี

3. การคิดอัตราค่าบริการ ผู้ให้บริการ มีการแจ้งอัตราค่าบริการบน แพลตฟอร์ม (เว็บไซต์) อย่างชัดเจน ลูกค้าสามารถดูราคาอัตราค่าบริการ ได้จากทาง แพลตฟอร์ม (เว็บไซต์) ของผู้ให้บริการ

4. ผู้ให้บริการขอเรียนให้ลูกค้าทราบว่า รูปภาพสินค้าในเว็บไซต์ของร้านค้า อาจมีความแตกต่างไปบ้างจากสินค้าจริงที่ได้รับ และคุณภาพสินค้าอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละร้านค้าเนื่องจากร้านค้าจีนส่วนใหญ่มักจะตกแต่งภาพเพื่อความสวยงาม จึงแนะนำให้ลูกค้าพิจารณาและศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ ผู้ให้บริการ ไม่สามารถรับผิดชอบในทุกกรณี

5. กรณีที่เป็นความผิดของทางผู้ให้บริการเอง เช่น เจ้าหน้าที่ของผู้ให้บริการ สั่งสินค้าโดยผิดไปจากข้อมูลในระบบ ทางบริษัทฯยินดีรับผิดชอบให้ 100% ของมูลค่าสินค้า

6. กรณีลูกค้าชำระรายการสั่งซื้อแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการสั่งซื้อได้ เว้นแต่ร้านค้าจีนสินค้าหมดสต๊อกหรืออื่นๆอันเกิดการยกเลิกจากร้านค้า ทางผู้ให้บริการ จะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบและทำการยกเลิกออเดอร์

7. หลังจากลูกค้าได้รับสินค้าแล้วแนะนำให้ถ่ายรูปสินค้าที่ได้รับทั้งหมด ถ่ายรูปหีบห่อหน้ากล่อง และถ่าย VDO ตอนแกะกล่องสินค้าเก็บไว้เสมอ หากพบว่าสินค้ามีปัญหาหรือไม่ได้รับ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินการตรวจสอบ ตลอดจนร้องเรียนกับทางร้านค้า ลูกค้าจะต้องแจ้งกลับผู้ให้บริการภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้า หากเกินกำหนด ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการร้องเรียนกับร้านค้าจีน

8. ระยะเวลาในการตรวจสอบและจัดการร้องเรียน ขึ้นอยู่กับกรณีปัญหาและระยะเวลาที่ทางร้านจีนตอบกลับ โดยรวมแล้วใช้เวลาประมาณ 7-15วันทำการ(ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์) และความรับผิดชอบทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นต่อขึ้นอยู่กับร้านค้าจีนเท่านั้น โดยทางผู้ให้บริการ ไม่สามารถรับผิดชอบกรณีดังกล่าวได้

การขนส่ง

9. เนื่องจากกระบวนการขนส่งสินค้าทางรถ ตั้งแต่ออกจากโรงงานหรือร้านค้าที่ประเทศจีน จนสินค้าถึงมือลูกค้า จะผ่านหลายขั้นตอนการขนส่ง และมีการถ่ายเทสินค้า ทั้งจากขนส่งในจีน และตามด่านศุลกากรต่างๆ รวมถึงการจัดส่งภายในประเทศไทย อาจจะส่งผลให้สินค้าเสียหายได้จากการบรรจุภัณฑ์ที่ไม่แข็งแรง และผู้ส่งสินค้าต้นทาง คือ ร้านค้าที่ประเทศจีน จำเป็นต้องบรรจุสินค้าด้วยหีบห่อที่เหมาะสมให้กับทางผู้ให้บริการ หากร้านค้าบรรจุหีบห่อไม่เหมาะสม เกิดการชำรุด บุบ ขาด รอยขีดข่วน หรือเสียหายจากการขึ้นรา การขึ้นสนิม การซีดจาง การระเหย การละลาย และการเสื่อมสภาพตามธรรมชาติ ทางผู้ให้บริการไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้นกับพัสดุภายในหรือบรรจุภัณฑ์ได้ หากลูกค้าต้องการเพิ่มความปลอดภัยให้กับสินค้า แนะนำให้ตีลังไม้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของตัวบรรจุภัณฑ์สินค้า

10. ทางผู้ให้บริการไม่มีนโยบายแกะกล่องสินค้าของลูกค้าทุกๆกล่อง โดยอ้างอิงแยกสินค้าตามข้อมูลของร้านค้าหรือลูกค้าแจ้งมาเป็นหลัก แต่จะมีการสุ่มแกะตรวจสินค้า เพื่อเก็บรายการดำเนินการในพิธีการส่งออกหรือนำเข้าเท่านั้น

11. ระยะเวลาการขนส่งสินค้าจากจีนมาไทย นับจากที่โกดังจีนปิดตู้สินค้าเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นระยะเวลาขนส่งตามปกติ แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าวตลอด อาจจะเร็วหรือช้า กว่ากำหนด  ทางผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น ภัยธรรมชาติ, สภาพอากาศ,จราจร, วันหยุดยาว,สงคราม, ความล่าช้าจากด่านตรวจศุลกากร แต่ทางผู้ให้บริการ จะดำเนินการติดตามสินค้าและจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าโดยเร็วที่สุด

12. สินค้าที่ผู้ให้บริการไม่รับประกันสินค้าได้แก่ แก้ว ,โคมไฟ ,เซรามิค ,กระเบื้อง กระจก พลาสติก หินอ่อน หรือสินค้าอื่น ๆ ที่เสี่ยงต่อการแตกหักได้ง่าย

13. ผู้ส่งสินค้าหรือลูกค้าต้องแจ้งถึงวัตถุภายในหีบห่อให้ทางผู้ให้บริการรับทราบทุกครั้งที่มีนำส่งสินค้ามายังโกดังจีนของผู้ให้บริการ โดยรับรองว่าการแจ้งเป็นจริงทุกประการ และด่านศุลกากรจะมีสุ่มตรวจสอบสินค้าด้วย ถ้าตรวจพบสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ สินค้าต้องห้าม และสินค้าผิดกฎหมาย ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการกำจัดสินค้า โดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายทั้งสิ้น

14. กรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหายหรือชำรุดของสินค้า อันเกิดจากความผิดพลาดของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะชดตามมูลค่าสินค้าจริงของสินค้าที่เสียหายหรือสูญหาย แต่ไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่งจากจีนมาไทยของสินค้านั้นเท่านั้น หรือลูกค้าสามารถทําประกันสินค้าโดยชําระ 5% ของราคาสินค้าเมื่อสูญหายทางผู้ให้บริการจะรับผิดชอบเต็ม 100% ของจำนวนมูลค่าสินค้านั้นๆโดยการทำประกันสามารถติดต่อแจ้งกับผู้ให้บริการได้ก่อนสินค้าทำการส่งออกจาจีน

15. ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบสินค้าเสียหายหรือสูญหายกรณีเกิดจาก เหตุสุดวิสัย อาทิเช่น เหตุการณ์ธรรมชาติ พายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว การเมือง สงคราม เรือล่ม รถคว่ำ อุบัติเหตุ ศุลกากร และหน่วยงานของรัฐกักหรือยึดสินค้า

16. เมื่อสินค้าถึงโกดังไทย ถ้าลูกค้าไม่ติดต่อประสงค์รับสินค้าภายใน 7 วัน ผู้ให้บริการจะคิดค่าธรรมเนียมการฝากเก็บ ลบ.ม.ละ 300 บาทต่อวัน ขั้นต่ำ 20 บาท ต่อบิลต่อวัน และถ้าเกิน 30 วัน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการนำสินค้าดังกล่าวกำจัดทิ้ง หรือนำสินค้าไปขายทอดตลาด ชดเชยค่าเสียหายของผู้ให้บริการ โดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายของสินค้านั้นในทุกกรณี และไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

การเงิน

17. ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการทำรายการเติมเงินผ่านแพลตฟอร์ม (เว็บไซต์)  และ/หรือขอยกเลิกวงเงินของลูกค้า หากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

18. ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หากลูกค้าทำรายการเติมเงินผิดพลาด ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการใช้บริการนี้ในทางแสวงหากำไรโดยทุจริต ผิดกฎหมาย หรือยกเลิกตามที่ผู้ให้บริการ เห็นสมควร

19. ผู้ให้บริการ สงวนสิทธิ์มิให้ลูกค้าโอนหรือขอแลกเงิน และ/หรือมูลค่าการเติมเงินในระบบสมาชิกของผู้ให้บริการ ให้ผู้อื่น หรือคืนเป็นเงินได้ในทุกกรณี

20. ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการถอนเงินจากยอดคงเหลือในระบบ ในกรณีที่ทางแพลตฟอร์ม (เว็บไซต์)  ได้รับการให้พิจารณาถอนเงินออกจากยอดเงินคงเหลือในระบบ ลูกค้าจะต้องไม่มีออเดอร์ใด ๆเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ค้างในระบบ หรือยอดค้างค่าใช้จ่ายอื่น ๆกับผู้ให้บริการ จนกว่าจะเคลียร์ยอดค้างทั้งหมดให้เรียบร้อย ลูกค้าจะได้รับเงินคืนภายใน 30 วัน และต้องไม่เกินยอดคงเหลือสุทธิ์จริงเท่านั้น

 

21. ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

22. ลูกค้าที่ดำเนินการผ่าน แพลตฟอร์ม (เว็บไซต์) ของ ผู้ให้บริการแล้ว จะถือว่าลูกค้ายินยอมและยอมรับข้อตกลงต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น ทุกประการ